О центру

У спровођењу социјалне заштите и социјалног рада Центар за социјални рад врши следећа јавна овлашћења:

 • Решава у првом степену о остваривању права утврђених овим законом
 • Пружа услуге социјалног рада у поступку решавања о тим правима
 • Врши исплату новчаних права утврђених овим законом
 • Центар за социјални рад обавља и стручне послове у спровођењу социјалне заштите и социјалног рада, и то:
 1. Открива и прати социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите
 2. Предлаже и предузима мере у решавању стања социјалних потреба грађана и прати њихово извршење
 3. Организује и спроводи одговарајуће облике социјалне заштите и непосредно пружа услуге социјалне заштите и социјалног рада
 4. Развија и унапређује превентивне активности које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема
 5. Пружа дијагностичке услуге, спроводи одговарајући третман, саветодавно-терапијске услуге и стручну помоћ корисницима
 6. Подстиче, организује и координира професионални и добровољни хуманитарни рад у области социјалне заштите
 7. Води евиденцију и документацију о пруженим услугама и предузетим мерама у оквиру своје делатности
 8. Води евиденцију о деци за усвојење и потенцијалним усвојиоцима на подручју за које је основан
 9. Врши и друге послове утврђене законом и одлуком скупштине општине