Потребна документација

Новчана социјална помоћ

 • Очитана лична карта или копија
 • Извод из матичне књиге рођених ( за децу и за пунолетна лица )
 • Уверење о имовном стању (штедња, готов новац, хартије од вредности, вредност отуђене имовине …)
 • Уверење из Националне службе за запошљавање ( за радно способне чланове )
 • Потврда о висини примања за сроднике (могућност и обавезе сродника да му пружи издржавање) осим дечијег и родитељског додатка, додатка за помоћ и негу другог лица и примања по основу ученичког и студентског стандарда
 • Уверење за децу да су на редовном школовању
 • За децу пријава пребивалишта из полицијске станице
 • Уверење Фонда за пензијско и инвалидско осигурање
 • Уверење из борачко-инвалидске заштите ( Општина )
 • Уверење да се не задужује порезима и доприносима
 • Уколико је брак разведен – копија пресуде
 • Уколико су деца ванбрачна – копија пресуде за издржавање уколико је она већ донета
 • Уколико је престао радни однос – копија решења
 • Образац бр. 1 лекара опште праксе, са налазима лекара специјалисте
 • Очитана здравствена картица
 • Уверење о држављанству за лица рођена ван Републике Србије

Додатак за помоћ и негу другог лица

 • Захтев ( попуњава се у Центру )
 • Оригинални здравствени налази или оверене фотокопије истих
 • Очитана лична карта или копија
 • Очитана здравствена картица
 • Уверење да подносилац захтева не прима пензију РФ ПИО-а
 • Уколико је лице рођено ван територије Србије – уверење о држављанству
 • Уверење из борачко-инвалидске заштите ( Општина )
 • Уверење из катастра о имовном стању ( Општина )
 • Пореско уверење да ли се задужује порезима и доприносима из ПИО осигурања
 • Пријава пребивалишта из полицијске станице за малолетну децу

Помоћ за оспособљавање за рад

 • Комплет здравствене документације
 • Решење о инвалидности (категоризацији)
 • Очитана лична карта или копија
 • Очитана здравствена картица за лица испод 16 година
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Потврда о приходима сродника обвезника издржавања

Смештај у установу социјалне заштите или другу породицу

 • Извод из матичне књиге рођених или венчаних (2 примерка)
 • Очитана здравствена картица
 • Уверење о здравственом стању  лекара опште праксе
 • Налаз и мишљење неуропсихијатра
 • Лабораторијско испитивање ако постоји сумња на заразне болести
 • Очитана лична карта или копија (2 примерка)
 • Доказ о приходима сродника у обавези издржавања
 • Уверење о имовном стању из катастра (стан, уговор о доживотном издржавању…)
 • Чек од пензије (оригинал и 2 копије) за последњи месец
 • Уговор о доживотном издржавању или поклону (уколико постоји)
 • Уверење о држављанству ( 2 примерка )
 • Пореско уверење да се не задужује порезима ( Локална пореска администрација )
 • Сагласност за упис хипотеке на непокретности
 • Изјава воље корисника за смештај, ако је лице под старатељством Решење о старатељству
 • Када се процени да подносилац захтева није у стању да изрази своју вољу неопходно је таквом лицу поставити привременог старатеља који ће дати сагласност за смештај
 • Лице које је иницирало поступак не може истовремено бити и привремени старатељ, у таквим случајемима без одлагања по службеној дужности покренути поступак лишења пословне способности

Једнократна помоћ

 • Очитана лична карта или копија за сва пунолетна лица
 • Изводи из матичне књиге рођених за децу
 • Уверење из Националне службе за запошљавање – за незапослене
 • Потврда фирме о приходима за последња три месеца – за запослене
 • Потврда о пензији или другим приходима  ( Уверење фонда ПИО  или преко борачко-инвалидске заштите)
 • Медицинска документација као доказ  лечења ( уколико постоји )