Подаци о броју запослених

На основу Члана 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 159/2020) истичемо податке о броју запослених и радно ангажованих лица.

  1. Број систематизованих радних места, укупно 14 – са високом стручном спремом 10, са средњом стручном спремом 3 ( административни радник-возач обавља 1 запослени са по ½ радног времена).
  2. Укупан број запослених на неодређено време је 11, на одређено 1.
  3. Према квалификацијама на неодређено време запослено је 9 лица са VII, 1 са VI, 1 са III и 1 са I степеном стручне спреме, на одређено 1 лице са VII степеном стручне спреме.
  4. Дана 07.02.2021. године престао радни однос 1 запосленој са VII степеном стручне спреме због одласка у старосну пензију.