Корисници

I  ДЕЦА И ОМЛАДИНА – УГРОЖЕНА ПОРОДИЧНОМ СИТУАЦИЈОМ

1.Деца чија су оба родитеља умрла, непознатих родитеља, деца напуштена од родитеља и деца лишена родитељског права

Облици и мере заштите:

старатељство,
смештај у другу породицу,
смештај у установу социјалне заштите,
усвојење,
једнократне новчане помоћи,
помоћи у натури.
2. Злостављана деца

Облици и мере заштите:

интервенција,
дијагностика,
покретање кривичног поступка,
учествовање у прикупљању потребних података за истрагу,
смештај у прихватилиште, установу социјалне заштите хранитељску породицу и

саветодавно терапијски рад са ненасилним родитељем

3. Социјално и материјално угрожена деца

Облици и мере заштите:

материјално обезбеђење породице,
једнократне новчане помоћи, помоћ у натури,
смештај у установу социјалне заштите, смештај у хранитељску породицу..

4. Деца родитеља спречених да врше родитељску дужност

Облици и мере заштите:

привремено старатељство,
смештај у хранитељску или сродничку породицу,
смештај у установу социјалне заштите

5. Деца из породица са поремећеним односима родитеља, деца родитеља у бракоразводном спору и деца из разведених бракова

Облици и мере заштите:

давање мишљења и предлога на захтев суда о поверавању деце једном од родитеља у поступку развода брачних и ванбрачних заједница.

II ДЕЦА И ОМЛАДИНА  СА ПОРЕМЕЋAJEM У ПОНАШАЊУ 

Деца са асоцијалним понашањем
Деца вршиоци кривичних дела и прекршаја испод 14 година
Деца вршиоци кривичних дела и прекршаја преко 14 година
Млађа пунолетна лица

III ОДРАСЛА ЛИЦА СА ПОРЕМЕЋAJEM У ПОНАШАЊУ 

Ову категорију чине одрасла лица са асоцијалним понашањем, одрасли алкохоличари и наркомани за које је могуће обезбедити смештај у установу социјалне заштите након лечења или друге облике мера и услуга.

IV ОДРАСЛА ФИЗИЧКИ И ПСИХИЧКИ ОМЕТЕНА ЛИЦА

Одрасла лица са оштећеним видом и слухом, ментално недовољно развијена одрасла лица, душевно оболела одрасла лица, ментално недовољно развијена и инвалидна одрасла лица
Облици и мере заштите:

старатељство, додатак за туђу негу и помоћ, смештај у установу социјалне заштите, материјално обезбеђење породице, једнократне помоћи у новцу и натури.

V МАТЕРИЈАЛНО НЕОБЕЗБЕЂЕНЕ ПОРОДИЦЕ И ПОЈЕДИНЦИ

материјално обезбеђење породице
једнократне помоћи у новцу и натури.

VI ОСТАЛА ОДРАСЛА ЛИЦА

Породични проблеми
По захтеву суда регулисање виђања деце и родитеља којем дете није поверено, посредовање,заступање деце у поступку поделе имовине.

Насиље у породици
Издвајање из породице и смештај у адекватну установу, саветодавно-терапијски рад са ненасилним члановима породице.

Лица која су хранитељи
Процена подобности и обука заинтересован лица за хранитељство.

VII ОСТАРЕЛА ЛИЦА

  1. Остарела лица без породичног старања, остарела лица без средстава за живот, остарела, теже хронично оболела и инвалидна лица, остарела лица са породичним проблемима, остала остарела лица којима се поставља привремени старатељ.

Најчешћи облици и мере заштите: смештај у установу соц. заштите, кућна нега и помоћ у кући, додатак за туђу негу и помоћ, старатељство-стално или привремено, материјално обезбеђење породице, једнократне помоћи у новцу и натури.