Контакт

Кнез Михајлова 41
25250
Оџаци

Тел. 025/5742-048
E-mail:  odzaci.csr@minrzs.gov.rs

Лице задужено за заштиту података о личности – Јелена Рапаић 025/5742-048 локал 16

Лице задужено за израду и ажурирање података у информатору о раду – Милана Личина, 025/742-048, локал 14